Zásady ochrany osobných údajov

pre aplikáciu „Moja kuchyňa“

 

Preambula

Ochrana vašich údajov je pre nás dôležitá. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako zhromažďujeme, používame, uchovávame a chránime vaše osobné údaje a aké práva máte ako dotknutá osoba. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

1. Kontaktné údaje strany zodpovednej za spracovanie vašich údajov

Zodpovednou stranou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a ďalších národných zákonov o ochrane údajov je:

Christian Merk
Verdistr. 31, 89518 Heidenheim, Nemecko
Mail: hi@kantt.com

2. Všeobecné informácie o spracovaní údajov našou aplikáciou

Naše aplikácie sú spravidla navrhnuté tak, aby nezhromažďovali žiadne osobné údaje. Naše aplikácie sú do vášho zariadenia nainštalované prostredníctvom obchodu Apple App Store a všetky funkcie aplikácií sú navrhnuté tak, aby fungovali na zariadení. Nemáme žiadne servery pre naše aplikácie (okrem použitia Apple CloudKit, pozri nižšie) a žiadne údaje sa nám neprenesú. Ak dobrovoľne a výslovne súhlasíte so zasielaním anonymných správ o zlyhaní, môžeme k týmto informáciám pristupovať prostredníctvom vývojárskych nástrojov poskytovaných spoločnosťou Apple. Správy o zlyhaní neobsahujú žiadne osobné informácie.

Funkcia synchronizácie pomocou CloudKit®
Naše aplikácie používajú Apple CloudKit ako jednoduchý a bezpečný spôsob synchronizácie údajov medzi vašimi zariadeniami Apple. Pri použití CloudKit sú vaše údaje uložené v súkromnej databáze na serveroch Apple, ku ktorým nemáme prístup. Funkcia synchronizácie prostredníctvom služby CloudKit je možná iba vtedy, ak ste prihlásení do svojho účtu iCloud (a súhlasíte s príslušnými podmienkami ochrany osobných údajov). Funkciu synchronizácie pre naše aplikácie môžete kedykoľvek vypnúť v ponuke nastavení zariadenia (-> prejsť na nastavenia iCloudu). Môžete tiež odosielať žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov (napr. Odstrániť všetky údaje uložené vo vašej cloudovej databáze) priamo z ponuky ochrany osobných údajov v rámci našich aplikácií.

3. Zhromažďovanie, uchovávanie a používanie osobných údajov sprostredkovateľmi

Na distribúciu našich aplikácií používame Apple App Store. Použitím tejto služby na stiahnutie našej aplikácie do vášho zariadenia je možné, že sa osobné údaje budú prenášať tretím stranám. Tiež pomocou iných služieb, ako je zálohovanie údajov, funkcia synchronizácie (cez CloudKit/ iCloud) a správy o zlyhaní, je možné, že sa osobné údaje budú prenášať tretím stranám. Pri používaní týchto služieb si prečítajte zodpovedajúce zásady ochrany osobných údajov.
Viac informácií nájdete na: https://www.apple.com/privacy/

4. Všeobecné práva na ochranu údajov

V súlade s GDPR by sme sa chceli uistiť, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má právo na nasledovné: - právo na prístup - máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom. - Právo na opravu - Máte právo požiadať o opravu akýchkoľvek informácií, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať o doplnenie informácií, ktoré sú podľa vás neúplné. - Právo na vymazanie - Za určitých podmienok máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Právo na obmedzenie spracúvania - Máte právo za určitých podmienok požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. - Právo namietať proti spracovaniu - Za určitých podmienok máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov. - Právo na prenosnosť údajov - Máte právo za určitých podmienok požiadať o prenos údajov, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám. Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak by ste chceli využiť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás na našom e -maile: hi@kantt.com